ជូលី😘🤟😜ជ័យសែន TikTok網紅頻道詳情數據與分析報告

數據更新時間 2022-01-21 02:50:17 數據計算中
粉絲數4.15萬
關注數3774
按贊數41.81萬
視頻數158
粉絲數排名
1,349,621st
53,756th
NoxScore
2.92
互動率
合作參考費用
0.00-0.00
TikTok網紅分析
7週 14週
 • + 7434

  粉絲數

 • + 11.61萬

  點贊數

 • + 41

  視頻數

日期粉絲數點贊數視頻數
2021-12-06 3.4萬 - 30.2萬 - + 3
2021-12-13 3.56萬 1534 32.65萬 2.45萬 + 8
2021-12-20 3.65萬 933 34.24萬 1.59萬 + 6
2021-12-27 3.74萬 933 35.84萬 1.59萬 + 7
2022-01-03 3.84萬 934 37.44萬 1.59萬 + 9
2022-01-10 4.03萬 1900 40.42萬 2.98萬 + 6
2022-01-17 4.15萬 1200 41.81萬 1.39萬 + 2
粉絲數趨勢
累積數據
點贊數趨勢
累積數據
受眾年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
受眾地區分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
平均互動表現
 • 觀看 / 粉絲數

  0%

 • 點贊 / 觀看

  0%

 • 評論 / 觀看

  0%

 • 分享 / 觀看

  0%

平均觀看次數- 平均評論- 平均股數-
最近的視頻
最新
熱門

  @user718660625919

  ជូលី😘🤟😜ជ័យសែន

  地區 泰國
  語言 高棉語
  標籤
  原聲音樂
  簡介
  ញុំឈ្មោះជូលី
  ធ្វើការនៅថៃ😊
  អត់ចេះរឹកទេ
  រាប់អានបាន😊
  អ្នកចុច♥️ហើយ🔗អូននឹងចូលសងវិញ