ជូលី😘🤟😜ជ័យសែន TikTok網紅頻道詳情數據與分析報告

數據更新時間 2021-11-05 09:16:39數據計算中
粉絲數2.64萬
關注數1萬
按贊數17.95萬
視頻數86
粉絲數排名
1,727,647th
68,667th
NoxScore
2.43
互動率
合作參考費用
1669元 - 2810元
TikTok網紅分析
7週 14週
 • + 5067

  粉絲數

 • + 3.48萬

  點贊數

 • + 6

  視頻數

日期粉絲數點贊數視頻數
2021-10-18 2.13萬 - 14.46萬 - + 1
2021-10-25 2.38萬 2533 16.2萬 1.74萬 + 3
2021-11-01 2.64萬 2534 17.95萬 1.74萬 + 2
粉絲數趨勢
累積數據
點贊數趨勢
累積數據
受眾年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
受眾地區分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
平均互動表現
 • 觀看 / 粉絲數

  0%

 • 點贊 / 觀看

  0%

 • 評論 / 觀看

  0%

 • 分享 / 觀看

  0%

平均觀看次數- 平均評論- 平均股數-
最近的視頻
最新
熱門

  @user718660625919

  ជូលី😘🤟😜ជ័យសែន

  地區 泰國
  語言 Khmer
  標籤
  原聲音樂
  簡介
  ញុំឈ្មោះជូលី
  ធ្វើការនៅថៃ😊
  អត់ចេះរឹកទេ
  រាប់អានបាន😊
  អ្នកចុច♥️ហើយ🔗អូននឹងចូលសងវិញ