YouTube視頻標題分析工具

分析熱門視頻標題,得到YouTube的搜索推薦

標題得分

32

Người Phụ Nữ Khổ Nhất Việt Nam Chỉ Vì Thằng Chồng Suốt Ngày Say Xỉn, Vũ Phu Đánh Vợ Như Cơm Bữa

標題長度

標題太長了,可能導致標題顯示不完整

使用關鍵詞

關鍵詞較少,增加關鍵詞數量有利於被搜索推薦

標題情感鮮明

很棒,態度明確的標題有利於提升點擊率

將標題分隔成2至3個部分,並用 - 或 | 分隔

表現一般,使用分隔符號有助於搜索推薦

標題建議

  • 關鍵詞應該盡量放在標題左側
  • 標題應該與視頻內容完全相關
  • 標題中適當加入數字,如20020年最受歡迎的YouTube視頻
  • 如果是系列視頻,標註第幾集或第幾章
  • 標題末尾增加頻道名稱