ក្មេងឌឺ ក្រចេះគឺអូន TikTok網紅頻道詳情數據與分析報告

數據更新時間 2021-11-05 16:24:10數據計算中
粉絲數1.61萬
關注數7677
按贊數34.51萬
視頻數1229
粉絲數排名
2,406,757th
52,033rd
NoxScore
1.53
互動率
合作參考費用
0元 - 117.09元
TikTok網紅分析
7週 14週
 • + 200

  粉絲數

 • + 3200

  點贊數

 • + 6

  視頻數

日期粉絲數點贊數視頻數
2021-10-18 1.59萬 - 34.19萬 - -
2021-10-25 1.59萬 - 34.2萬 100 + 1
2021-11-01 1.61萬 200 34.51萬 3100 + 5
粉絲數趨勢
累積數據
點贊數趨勢
累積數據
受眾年齡和性別分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
受眾地區分佈
數據正在拼命處理中,
請3分鐘之後刷新查看
平均互動表現
 • 觀看 / 粉絲數

  0%

 • 點贊 / 觀看

  0%

 • 評論 / 觀看

  0%

 • 分享 / 觀看

  0%

平均觀看次數- 平均評論- 平均股數-
最近的視頻
最新
熱門

  @user2k1gwdmo2k

  ក្មេងឌឺ ក្រចេះគឺអូន

  地區 柬埔寨
  語言 英語
  標籤
  原聲音樂
  簡介
  ❤️កូនអ្នកក្រចេះ អាយុ 27 នៅSingle❤️
  ជីវិតឯករាជ្យ❤️ស្រលាញ់អ្នកអោយបេះដូងពេញបេះដូង